ما در این بخش سعی داریم تا به بازشناسی عرصه عمومی و فضاهای آن به منظور تولید اجرا و یا پروژه‌هایی هنری در تعامل با این فضاها برسیم. ما در کنش‌های عرصه عمومی به عنوان مواد اجرا پژوهش‌ خواهیم کرد تا از جایگاه انحصارطلبانه صحنه هنر خارج شویم. سعی داریم کاربرد فضاها را به چالش بکشیم و همزمان پروژه‌های خود را از نهاد هنر و در بطن خیابان از نو پیدا کنیم. آنجایی که بی‌واسطه در کنار هر آنچه بالقوه است و در مقابل هر وضعیت با ثباتی ایستاده‌ایم.