اجراهای آنلاین

در این بخش تمرکز بر طراحی اجرایی آنلاین در فضایی مجازی است که نسبتش با واقعیت فیزیکی مشخص باشد. اگر عرضه عمومی را آن جایی تعریف کنیم که همه ما بتوانیم با در دست داشتن حتی یک تلفن همراه، واقعیت مجازی را به واقعیت فیزیکی در یک خیابان پیوند بزنیم، چطور می‌توانیم اجرایی داشته باشیم که در واقعیت مجازی، آزادانه سعی در به چالش کشیدن مداوم واقعیت فیزیکی در عرصه عمومی داشته باشد؟