دکتر چریل/شریل بلک از مربیان و پروفسور های برجسته و پر افتخار عرصه تاریخ تئاتر، بازیگری و دراماتورژی از دانشگاه میسوری است. علایق تحقیقاتی ایشان شامل زنان وتئاتر فمینیستی، تئاتر آفریقایی-آمریکایی و تاریخ تئاتر می‌شود.
از کتاب ها و مقالاتی که توسط ایشان تالیف و یا ویرایش شده است می‌توان به:
The Women of Provincetown, 1915-1922 / زنان پراوینس تاون
Experiments in Democracy: Inter-racial and Cross-cultural Exchanges in American Theatre, 1915-1945 / تجربیات در دموکراسی: مبادلات میان نژادی و بین فرهنگی در تئاتر امریکایی
Great North American Stage Directors, Vol. 1 / بزرگان کارگردانی صحنه‌ای امریکای شمالی
Modern American Drama, the 1990s / درام امریکایی مدرن
اشاره کرد.
وی همچنین در بسیاری از فصل ها و مقالات مجموعه ها و مجلات همکاری داشته است.
بلک یک بازیگرعضو (AEA-SAG-AFTRA)، کارگردان (تولیدات اخیر او شامل پدر سوزان لوری-پارک می آید، خانه ای از جنگ ها،Mary Zimmerman’s Argonautika و هیاهوی بسیار برای هیچ از شکسپیر است)، نمایشنامه نویس و مقتبس (اقتباس های دراماتیک اخیر شامل غرور و تعصب از جین استین و بازگشت فراری از رمان Susan Glaspell ) است.
او رئيس سابق انجمن تئاتر و درام آمریکایی، یکی از اعضای کنفراس تئاتر امریکای میانی و عضوی از کالج دانشجویان تئاتر امریکایی است.
او در حال حاضر در هیئت مدیره پروژه هایی چون “تاریخ اهمیت دارد” (که به ترویج مطالعه و اجرای نمایشنامه های های تاریخی توسط زنان میپردازد)، “بررسی یوجین اونیل” و “کالج همکاران تاتر امریکایی” فعالیت دارد.

شرح سمینار
اجرای تاریخ، اجرای دموکراسی
با بررسی مطالعات و اقدامات دکتر بلک پاتریوت و نمایش Suffrage Pageant for Our Times به نوشته و کارگردانی دکتر بلک و دراماتورژی ال دبیری برای دانشگاه میسوری که در بهار 2020 اجرا شد؛ این سمینار استفاده از تحقیقات تاریخی را برای اهداف سیاسی در تئاتر معاصر آمریکایی بررسی می کند.
برنامه‌ی احتمالی به این شرح خواهد بود:
– ایجاد امادگی فیزیکی و صوتی (warm-up) به رهبری دکتر بلک
– سخنرانی و ارایه مطالب مربوط به پروژه توسط دکتر بلک با بررسی مفهوم، توسعه ، فرآیندهای تحقیق ، نوشتن ، مرحله بندی ، طراحی و عملکرد ، انگیزه های زیبایی شناختی و سیاسی و پیامدهای کار و پذیرش پروژه.
– خوانش فردی و دسته جمعی متن توسط داوطلبان
بحث / پرسش و پاسخ
سوالات پیشنهادی برای مباحثه / قسمت پرسش و پاسخ جلسه
از تمامی سوالات و موضوعات جهت مباحثه استقبال میشود.
سوالات احتمالی می‌تواند شامل این باشد که چگونه شرکت کنندگان این سمینار، امکانات نمایشی اجرا را برای کاوش سوژه های تاریخی، موقعیتی و یا حتی فردی از تاریخ و پیشینه ایران به کار میگیرند و چطور با آن پیش می روند.