بیست‌و‌ یکمین جشنواره تئاتر تجربه با برگزاری دوره‌ی اول جلسات ارائه‌ی ایده‌های شرکت‌کنندگان به کار خود در سال جاری پایان داد.
این جلسات در سه گروه ده نفره با مشاوران مدعو و به صورت عمومی برگزار شد تا شرکت‌کنندگان ایده‌ی توسعه‌یافته خود تا این مرحله را برای سایر شرکت‌کنندگان و مشاوران ارائه دهند و در ادامه‌ی فرایند تولید بتوانند از نظرات مطرح شده جهت توسعه‌ی ایده‌ی خود بهره ببرند.
در این دور جلسات ارائه میزبان اصغر دشتی، پگاه‌طبسی‌نژاد و شهاب انوشا بودیم.