کنار هم بودن همیشه دلیل خوبیه برای بازی کردن‌.

من از راه همین قواعد ساده با مخاطب ارتباط برقرار می‌کنم. من فقط از آن‌ها می‌خواهم که قبول کنند بازی کنیم. شما همکاری می‌کنیم و جرات خودتان را محک می‌زنید و در حین بازی توسط هم‌بازی‌هایتان به وجد خواهید آمد. با کنجکاوی راجع به روابط انسانی من اجراهایی جالب خلق می‌کنم که تعادلی هستند بین واقعیت و فانتزی. کار من پل‌هایی می‌سازد بین افرادی که قبلا همدیگر را ندیده اند.